Insightful articles and discussions to broaden your outlook.

My Perspective. Logo: A stylized representation of the company's name, with vibrant colors and modern design. Explore diverse perspectives on tech, culture, and lifestyle at My Perspective. Discover insightful articles and discussions to broaden your outlook.

Analyzing Success and Failure: The Triumph of Biniam Girmay and the Downfall of the Sahel School.

ስነ-ልቦና ዓወት፡ ቤንጃሚን ግርማይን ስነ-ልቦና ውድቀት፡ ቤት ትምህርቲ ሳሕል ክነጽጸር እንከሎ።

ስነ-ልቦና ዓወት፡ ቤንያም ግርማይ፡ ዙር ፈረንሳ

ናይ ሓባር መንፈስን ዓወትን:
ቢንያም ግርማይ ኣገዳስነት ናይ ጋንታ መንፈስ ንዓወት ኣስሚሩሉ። ብናይ ባዕሉ ፃዕሪ ጥራሕ ዘይኮነስ ብናይ ጋንትኡ ሓባራዊ ደገፍን ፃዕርን እውን ዓወታት ከምዝረኸበ ገሊፁ። ምስ ጋንትኡ ዝነበሮ ሓጎስ ድማ ምስ ስድራቤት ብምንጽጻር ገሊጹ። ግርማይ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ እቲ ዝተረኽበ ውጽኢት ጽቡቕ ምትሕብባር፡ ጻዕሪ፡ ጽቡቕ ኣመጋግባን ኣብታ ጋንታ ዘሎ ስድራቤታዊ ሃዋህውን ምዃኑ ገሊጹ። ንሱ፡ “እዛ ጋንታ ንዓይ ከም ስድራ’ያ። ኣነ በዛ ጋንታ ሕጉስ እየ፡ ኣዝየ ሓያል ምዃን ጥራይ ዘይኮነ፡ እቲ ዘለና ደገፍን ምትሕብባርን’ዩ። ኩሉ ዓወት ናይ ጋንታ ጻዕሪ’ዩ፡ ክቕጽል’የ” ኢሉ ምስዛ ጋንታ ስራሕ።”

ብኻልእ ወገን ድማ ስነ-ልቦና ውድቀት፡ ቤት ትምህርቲ ሳሕል
ውድቀት ቁጽሪ 1፡ ትዕቢትን ግጉይ ምሕደራን።

ነቲ ውድቀት ምስ እነስተንትነሉ፡ ትዕቢትን ውድቀትን መሪሕነት ኢሳያስ ኣፍወርቂ ካበይ ከም ዝመጸ ብንጹር እዩ ዘርኢ። ኢሳያስ ኣብ ሳሕል ካብ ዝነበሮ ተመኩሮ ብምብጋስ፡ ምሕደራ ዝኾነ ሰብ ክመሃሮ ዝኽእል ቀሊል ስራሕ ምዃኑ ይዛረብ። ህንፀት ግድብ ዝኾነ ዓይነት ወግዓዊ ትምህርቲ ስለዘየድልዮ እቲ ተበግሶ ዘለዎ ሰብ ክገብሮ ከምዝኽእል ይምጉት። ንኹሎም ኣብ ቃልሲ ሓርነት ዝሓገዙ እውን ምስጋናኡ ኣይገልጽን። ንኣብነት ንህዝቢ ኤርትራን እሞ ኸአ ንብዙሓት ተመሃሮ ምዕራባውያን ከም በዓል ሃይለ መርቆርዮስን ናይዝጊን ካልኦት አብ ምዕራብ ዝተማህሩ ሰባት ፖለቲካ ንምምሃር ዝሓገዙዎ፣ ዋላ ሎሚ እውን እንተኾነ ኢሰያስ ፖለቲካ ሙሉእ ብሙሉእ ኣይተረድኦን ይከዉን። ግን ንሬሳ ናይዝጊ ኣብ ሃገሩ ምቕባር ኸልኪሉ፡ እዚ ኣብ እዋን ቃልሲ ብውልቂ ይኹን ብጉጅለ ንዝረኸቦ ሓገዝ ምስጋና ከምዘይነበሮ ዘመልክት እዩ። እዚ ድማ ዘይምምስጋን ባህርይ መንገዲ ዉድቀት ከምዝኮነ የርእየና።አኔነት ኢሰያስ መወዳእታ የብሉን።

ውድቀት #2: ዘይምምስጋንን ልዕሊ ዓቐን ርእሰ ተኣማንነትን (megalomania)

ኢሳያስ ንህዝቢ ኤርትራን ኣብ ዕዉት ቃልሲ 30 ዓመት ኣበርክቶ ዝገበራ ሃገራትን ምስጋናን ኣድናቖትን ከም ዝጎደሎ ብንጹር ይርአ። ናጽነትና ኣብ ሳእኒ ብሩር ዝሃበና የለን ይብል። ኩሉ ብጽፍርና ረኺብናዮ ይብል። ብቁጠባን ኣመራርሓን ካብ ማንም ሃገራት ኣፍሪቃ ንበልጽ ኢና ይብል፡ ዋላ ኩሊት ዝሽይጠሉ ሃገር እንከሎ፣ ኣብ ሃገሩ ብልሽውና ከምዘየለ ብኹርዓትን ብድርቅና ይዛረብ። ንህዝቢ ኤርትራ “እተን ን30 ዓመታት ዝተቓለስናለን ኣባጊዕ ኣብ ገዛውትኹም ክሕረዳ ኣይኮናን ይብል። ንሕና ፍሉያት ኢና!” ነዊሕ ከይጸንሐ ምስ የመን፡ ጅቡቲ፡ ኢትዮጵያ፡ ሱዳን ከይተረፈ ፣ ምስ ህዝብን መሳርሕቱ ነበርን ጎንጺ ክፈጥር ጀሚሩ። ዓለም ለካዊ ኽእለት ዝጎደሎ መራሂ ዝበሃል ከም ኢሳያስ ኢዩ።

ኢሳያስ ኣፍወርቂ ኣብ መዝገበ ቃላት ክኣቱ ዘለዎ ጽቡቕ ኣብነት ናይ መሪሕነት ውድቀት እዩ። ውድቀቱ፡ ሓበሬታ ዘይብሎም ወይ ትዕቢተኛታት ውልቀሰባት ከስዕብዎ ዝኽእሉ ሓደጋታት ከም ክላሲካል ኣብነት ኮይኑ ከገልግል ይኽእል።

ንውድቀት መሪሕነት ዝብል ሓረግ ኣብ መዝገበ ቃላት ዌብስተር ወይ መዝገበ ቃላት ኦክስፎርድ ክጽሓፍ ይግባእ።
“ውድቀት መሪሕነት፡-” ፕረዚደንት ኤርትራ ነበር ኢሳይያስ ኣፍወርቂ

መጠቃለሊ
ኣብ መደምደምታ፡ ርድኢታት ግርማይ፡ ኣገዳስነት ናይ ሓባር ስራሕ ኣብ ምዕዋት ዓወትን፣ ሃሳዪ ሳዕቤናት ትዕቢትን ውድቀትን ዝምልከት ሚዛናዊ ኣረኣእያ ከንጸባርቕ ከሎ። ውድቀት ኢሳያስ ድማ ኩሉ ነገር ብኻልኦት ኣበርክቶ እዩ ካብ ምባል፡ ጉድለታትን ድኹም ኣመራርሓን፡ ኩሉ ንነብስኻ ምሃብ ዘስዕቦ ሓደጋታት ዘርኢ እዩ። ኣኔነት ምልክት ናይ ዉድቀት ከምዝኮነ ፍንትው አቢሉ ዘርኢ ተምሳሌት ኢዩ።


English

Analyzing Success and Failure: The Triumph of Biniam Girmay and the Downfall of the Sahel School.

The Psychology of Winning: Biniam Girmay, Tour de France

Team Spirit and Success:

Biniam Girmay emphasized the importance of team spirit in achieving success. He did not attribute his victories solely to his efforts but to the collective support and hard work of his team. He expressed his happiness with his team, comparing them to a family. Girmay highlighted that his achievements were a result of excellent collaboration, dedication, great nutrition, and a familial atmosphere within the team. He stated, “This team is like family to me. I am happy with this team. It’s not just about being the strongest; it’s about the support and collaboration we have. Every victory is a team effort, and I will continue to work with this team.”

On the other hand, The Psychology of Failure: Lessons from Sahel
Failure Number 1: Arrogance and Mismanagement

Reflecting on failure, Isaias Afwerki’s arrogance and lack of gratitude in leadership indicate where his failure originates from. He claimed that based on their experiences in the Sahel, management was a simple task anyone could learn. He argued that dam construction requires no formal education and that anyone with determination could do it. He also never expressed gratitude to those who assisted him in his struggle for liberation. For instance, the people of Eritrea and many Western-educated colleagues, such as Haile Merkoryos and Naizgi Kiflu, who helped him study politics, though he still does not fully understand it today. Naizgi Kiflu was denied burial in his own country, demonstrating a lack of appreciation for the help he received during the struggle, both on a personal and team level.

Failure Number 2: Lack of Gratitude and Overconfidence (The Megalomaniac Disease)

Isaias’s lack of gratitude and acknowledgment towards the people of Eritrea and the countries that contributed to the success of the 30-year struggle is evident. He claimed, “No one has given us our freedom on a silver plate.” He boasted that they were superior to any other African country, both economically and in leadership, asserting that there is no corruption in his country. However, Eritrea is a center for organ trafficking of its citizens. He told the people of Eritrea, “We did not struggle for 30 years to present sheep to your houses. We are special!” Without delay, he proceeded to cause conflicts with Yemen, Djibouti, Ethiopia, Sudan, and even his people and former colleagues. Isaias Afwerki should be included in the dictionary as a synonym for leadership failure. His failure is a typical example of the dangers posed by uninformed or arrogant individuals.

Similar to this in a Webster Dictionary or Oxford Dictionary:
Leadership failure: Former Eritrean president Isaias Afwerki

Conclusion
In summary, Girmay’s insights reflect a balanced perspective on the importance of team collaboration in achieving success and the detrimental effects of arrogance and ingratitude in failure. Isaias’s failure demonstrates the pitfalls of poor leadership and the dangers of attributing everything to oneself rather than acknowledging the contributions of others.


French

Analyse du succès et de l’échec : Le triomphe de Biniam Girmay et la chute de l’école de Sahel

La Psychologie de la Réussite : Biniam Girmay, Tour de France

Esprit d’Équipe et Succès:

Biniam Girmay a souligné l’importance de l’esprit d’équipe pour atteindre le succès. Il n’a pas attribué ses victoires uniquement à ses propres efforts mais au soutien collectif et au travail acharné de son équipe. Il a exprimé sa joie de faire partie de cette équipe, la comparant à une famille. Girmay a mis en avant que ses réalisations étaient le résultat d’une excellente collaboration, de dévouement, d’une bonne nutrition et d’une atmosphère familiale au sein de l’équipe. Il a déclaré : “Cette équipe est comme une famille pour moi. Je suis heureux avec cette équipe. Il ne s’agit pas seulement d’être le plus fort ; c’est le soutien et la collaboration que nous avons. Chaque victoire est un effort d’équipe, et je continuerai à travailler avec cette équipe.”

En revanche, La Psychologie de l’Échec : Leçons de Sahel
Échec Numéro 1 : Arrogance et Mauvaise Gestion

En réfléchissant à l’échec, l’arrogance et le manque de gratitude d’Isaias Afwerki en matière de leadership indiquent clairement l’origine de son échec. Il a affirmé que, sur la base de leurs expériences au Sahel, la gestion était une tâche simple que tout le monde pouvait apprendre. Il a soutenu que la construction de barrages ne nécessitait aucune éducation formelle et que toute personne déterminée pouvait le faire. Il n’a jamais exprimé de gratitude envers ceux qui l’ont aidé dans sa lutte pour la libération. Par exemple, le peuple érythréen et de nombreux collègues éduqués en Occident, tels que Haile Merkoryos et Naizgi Kiflu, qui l’ont aidé à étudier la politique, bien qu’il ne la comprenne toujours pas pleinement aujourd’hui. Naizgi Kiflu a été refusé l’enterrement dans son propre pays, démontrant un manque d’appréciation pour l’aide qu’il a reçue pendant la lutte, tant au niveau personnel que collectif.

Échec Numéro 2 : Manque de Gratitude et Confiance Excessive (La maladie du mégalomane)

Le manque de gratitude et de reconnaissance d’Isaias envers le peuple d’Érythrée et les pays qui ont contribué au succès de la lutte de 30 ans est évident. Il a affirmé : “Personne ne nous a donné notre liberté sur un plateau d’argent.” Il s’est vanté qu’ils étaient supérieurs à tout autre pays africain, tant économiquement qu’en matière de leadership, affirmant qu’il n’y a aucune corruption dans son pays, bien que l’Érythrée soit un centre de trafic d’organes de ses propres citoyens. Il a dit au peuple d’Érythrée : “Nous n’avons pas lutté pendant 30 ans pour offrir des moutons à vos maisons individuelles. Nous sommes spéciaux !” Sans délai, il a provoqué des conflits avec le Yémen, Djibouti, l’Éthiopie, le Soudan, et même son propre peuple et ses anciens collègues. Isaias Afwerki devrait être inclus dans le dictionnaire comme synonyme d’échec du leadership. Son échec est un exemple typique des dangers posés par les individus non informés ou arrogants.

Similaire à ceci dans un Dictionnaire Webster ou Oxford :
Échec du leadership : Ancien Président érythréen Isaias Afwerki

Conclusion
En résumé, les idées de Girmay reflètent une perspective équilibrée sur l’importance de la collaboration en équipe pour atteindre le succès et les effets néfastes de l’arrogance et de l’ingratitude en cas d’échec. L’échec d’Isaias démontre les pièges d’un leadership médiocre et les dangers de tout attribuer à soi-même plutôt que de reconnaître les contributions des autres.


አማርኛ

የአሸናፊነት ሳይኮሎጂ፡ ቢኒያም ግርማይ፣ ቱር ደ ፍራንስ

የቡድን መንፈስ እና ስኬት

ቢኒያም ግርማይ ለስኬት የቡድን መንፈስ አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥቷል። ድሎችን ያስመዘገበው በራሱ ጥረት ብቻ ሳይሆን በቡድናቸው የጋራ ድጋፍና ታታሪነት እንደሆነ ገልጿል። ከቤተሰብ ጋር በማወዳደር ከቡድናቸው ጋር ያለውን ደስታ ገልጿል። ግርማይ ያስመዘገበው ውጤት ጥሩ ትብብር፣ ትጋት፣ ጥሩ አመጋገብ እና በቡድኑ ውስጥ ያለው የቤተሰብ ድባብ ውጤት መሆኑን ገልጿል። እሱም “ይህ ቡድን ለእኔ እንደ ቤተሰብ ነው። በዚህ ቡድን ደስተኛ ነኝ፣ በጣም ጠንካራ መሆን ብቻ አይደለም፣ እኛ ስላለን ድጋፍ እና ትብብር ነው። እያንዳንዱ ድል የቡድን ጥረት ነው፣ እና እኔም ከዚህ ቡድን ጋር መስራቴን እቀጥላለሁ።”

በሌላ በኩል የውድቀት ሳይኮሎጂ፡ ከሳህል የተወሰዱ ትምህርቶች

ውድቀት ቁጥር 1፡ እብሪተኝነት እና ብልሹ አስተዳደር

ውድቀትን ስናሰላስል የኢሳያስ አፈወርቂ ትምክህተኝነት እና በአመራር ላይ ያለዉ ዉድቀት ከየት እንደመጣ በግልፅ ያሳያል። በሳህል ካላቸው ልምድ በመነሳት ማኔጅመንት ማንም ሰው ሊማርበት የሚችል ቀላል ስራ ነው ይላል ኢሰያስ። የግድብ ግንባታ ምንም አይነት መደበኛ ትምህርት የማይፈልግ በመሆኑ ማንም ቁርጠኝነት ያለው አካል ሊሰራው ይችላል ሲል ይከራከራል። እንዲሁም ለነጻነት ትግሉን ለረዱት ሁሉ ምስጋናውን አይገልጽም። ለምሳሌ የኤርትራ ህዝብ እና ብዙ ዎች በምዕራባውያን የተማሩ እንደነ ሃይሌ መርቆርዮስ እና ናይዝጊ ክፍሉ የመሳሰሉት ፖለቲካ እንዲማር የረዱት ሰቆች ዛሬም ድረስ ሙሉ በሙሉ ፖለቲካ ባይረዳዉም። ናይዝጊ ክፍሉ በገዛ አገሩ እንዲቀበር ተከልክሏል፣ ይህም በትግሉ ወቅት በግልም ሆነ በቡድን ደረጃ ለተደረገለት እርዳታ ምስጋና እንደሌለው ያሳያል። ምስጋና ቢስነት ፣ የባከነ ሰው ባህሪ ነው።

ውድቀት ቁጥር 2፡ የምስጋና እጦት እና ከመጠን በላይ በራስ መተማመን (የ ሜጋሎ ማኒያክ በሽታ)

ለኤርትራ ህዝብ እና ለ30 አመታት ትግል መሳካት አስተዋፅዖ ላበረከቱት ሃገራት የኢሳያስ ውለታና አድናቆት የጎደለው መሆኑ በግልፅ ይታያል። ነፃነታችንን በብር ሳህን የሰጠን የለም ይላል። ሁሉኑም በጥፍራችን ነው ያገኘነው ይላል። በኢኮኖሚም ሆነ በአመራር ደረጃ ከማንኛውም የአፍሪካ አገር እንበልጣለን ይላል። በግልጽ ኩላሊት የሚሸጥበት ሃገር ቢሆንም እንኩዋን፣ በመኩራራት እሱ በሚያስተዳድረው ሃገር ሙስና እንደሌለ አስረግጦ ይናገራል፣ ። ለኤርትራ ህዝብ “ለ30 አመት የታገልነው በግ በየቤታችሁ ለማረድ አይደለም” ይላል። እኛ ልዩ ነንም ይላል! ወዲያው ትንሽ ሳይቆይ ደሞ ከየመን፣ ከጅቡቲ፣ ከኢትዮጵያ፣ ከሱዳን አልፎ ተርፎም ከህዝቡና ከቀድሞ ባልደረቦቹ ጋር ግጭት በመፍጠር ይታወቃል።

ኢሳያስ አፈወርቂ በመዝገበ ቃላቱ ውስጥ መካተት ያለበት የአመራር ውድቀት የሚገልጽ ጥሩ ምሳሌ ነው። የእሱ ውድቀት በመረጃ ያልተደገፈ ወይም እብሪተኛ ግለሰቦች ሊያስከትሉ የሚችሉትን አደጋዎች ዓይነተኛ ምሳሌ ሆኖ ማገልገል ይችላል።

የአመራር ውድቀት ለሚለው ሃረግ በዌብስተር መዝገበ ቃላት ወይም በኦክስፎርድ መዝገበ ቃላት ውስጥ እንዲህ ብሎ መጻፍ አለበት
የአመራር ውድቀት፡  የቀድሞው የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ

ማጠቃለያ
በማጠቃለያው የግርማይ ግንዛቤዎች የቡድን ትብብር ስኬትን ለማስመዝገብ ያለውን ጠቀሜታ እና እብሪተኝነት እና ውድቀት ላይ የሚያስከትለውን ጎጂ ውጤት በተመለከተ ሚዛናዊ እይታን ያንፀባርቃሉ። የኢሳያስ ውድቀት ደካማ አመራርን ጉድለትና  ሁሉንም ነገር ከሌሎች በተደረገ አስተዋፅዖ መሆኑን ከመግለጽ ይልቅ ለራስ ብቻ መስጠት ያለውን አደጋ ያሳያል። እኔ እኔ ማለት የዉድቀት መጀመሪያ መሆኑን ማሳያ ነው።

Divora

LET’S KEEP IN TOUCH!

አዳዲስ ጽሁፎች እንዲደርስዎ ይመዝገቡ

የንግድ ማስታወቂያዎችን አንልክም ።

A call-to-action!

Welcome to Our site! Explore The Omo Valley Communities and Learn About Their Current Situation