Insightful articles and discussions to broaden your outlook.

My Perspective. Logo: A stylized representation of the company's name, with vibrant colors and modern design. Explore diverse perspectives on tech, culture, and lifestyle at My Perspective. Discover insightful articles and discussions to broaden your outlook.

Eritrean president’s family members are making televised appearances

ኣብዚ ቀረባ እዋን፡ ኣባላት ስድራቤት ፕረዚደንት ኤርትራ፡ ንሃገር ንምምራሕ ትምህርቶምን ድልውነቶምን ንምጉላሕ ብቴሌቪዥን ይቐርቡ ከምዘለዉ ተገሊጹ። እዚ ትዕዝብቲ ብ Eritrean News Tube ዝተገልጸ እዩ።

ብናተይ ኣረኣእያ፡ ኤርትራውያን ንሜላታት ፕረዚደንት ኢሳይያስ ክሳብ ሕጂ ምሉእ ብምሉእ ኣይተረድኡን ክንብል ንኸል ኢና።  ኣብ ዝሃለፋ  ዓመታት፡ንስልጣኑ ንምዕቃብ፡ ብቐጻሊ ኣብ ዝተፈላለየ ዓይነት ትያትር ተዋፊሩ እዩ፣ ህጂዉን ከሙኡ። እቲ ዳሕረዋይ ስትራተጅኡ፡ ንኣባላት ስድርኡ ተጠቒሙ ኣቓልቦ ካብቲ ሓቀኛ ዕላማኡ ንምርሓቕ፡ ምዝንባል ዝመስል እዩ።  እዚ ሜላ’ዚ፡ ኢሳያስ ድሕሪ ደጊም ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ኣብ ዘይህልወሉ እዋን ንወዱ ዝድግፉ እሙናት ወኪላት ምምልማል ክቕጽል የኽእሎ፡ ብጸጋታት መንግስቲን ባጀትን ጽልዋኡ ቀጻሊ ምዃኑ የረጋግጽ።

እዚ ድማ መርበብ ናይቲ ኣቦ በብቑሩብ ይፈርስ ከምዘሎን ወዱ ናይ ገዛእ ርእሱ መርበብ ምቁጽጻር ክምስርት ከምዘኽእሎን ዘመልክት እዩ። እዚ ሓድሽ መርበብ፡ እቲ ወዲ ናብ መሪሕነት ምስ ደየበ ኩሉ ስልጣን ብቕልጡፍ ከደልድል ከኽእሎ እዩ። ብመሰረቱ ንዝኾነ ተቓውሞ ንምውጋድ ዝቐለለ ክገብሮ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ሓይሊ ንምውሓስ መሰረት ይፀንዕ ከምዘሎ ክንዕዘብ ንኽእል ኢና። እቲ ዝበዝሐ ኤርትራዊ እንታይ ይኸውን ከምዘሎ ኣብ ዝግንዘበሉ እዋን፡ ጣልቃ ንምእታው ደንጉዩ ክኸውን እዩ። እዚ ሜላ ቀስ ብቐስ ምድልዳል ስልጣን ኢሳያስ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ስልቲ ኮይኑ፡ ሕጂ ድማ ንወዱ ተመሳሳሊ ኣገባብ አተሃሃዛ ስልጣን ይክተል ኣሎ።

ኣብዚ ቀረባ እዋን ብተኸታታሊ ሞት ብዙሓት ገዳይም ተጋደልቲ፡ ኣካል ናይቲ ኣብ መጻኢ መሪሕነት ወዱ ከስዕቦ ዝኽእል ሓደጋታት ንምውጋድ ዝዓለመ ውዲት ምዃኑ ብንጹር ይርአ። ኢሳያስ ክቃወሞ ዝኽእል ሰብ ብስርዓት ብምእላይ፡ ነቲ ኣብ ሰሜን ኮርያ ዝተራእየ ናይ ምትኽኻእ ሜላታት ብምንጽብራቕ፡ ኣብርሃም ብዘይ ተቓውሞ ስልጣን ክሕዝ መንገዲ ይጸርግ ኣሎ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ግዳይ ናይዚ ስልቲ ዝኾነ ጀነራል ስብሓት ኤፍረም ኮይኑ ፣ ምእላዩ ብአሉታዊ ዛንታ ዝተሰነየ እዩ ኔሩ። እቲ መሰረታዊ ዕላማ ድማ: ንዕብየት ወዱ ፍጹም ካብ ዕንቅፋት ነጻ ዝኾነ መንገዲ ምፍጣር እዩ።

ብዙሓት ኤርትራውያን ነዚ አከይዳ እዚ ኣጸቢቖም ክምርምርዎ ኣይክእሉን እዮም። ገለ ኣሕዋት ኢሳያስ  ስልጣን ክሕዙ ይኽእሉ እኳ እንተኾኑ፡ ቀንዲ ትኹረት ግን ንሳቶም ኣይኮኑን። እቲ ናይ መወዳእታ ዕላማ ንኣብርሃም መገዲ ምውሓስ እዩ። ኣብርሃም ድሮ ኣብ ልዕሊ ሚኒስተራትን ጀነራላትን ብድሕሪ መጋረጃ ርኡይ ጽልዋ ይገብር አሎ፣ ግዜኡ ምስ ኣኸለ ኸኣ ናብ ዝርአ ናይ መሪሕነት ተራ ንክመጽ ድሉው ምዃኑ ይእመት።


English

Recently, it has been reported that the Eritrean president’s family members are making televised appearances to highlight their education and preparedness to lead the nation. This observation was made by Eritrean News Tube.

In my view, Eritreans have yet to fully grasp President Isayas’s tactics. Throughout the years, he has consistently engaged in various forms of theatrics to maintain his grip on power. His latest strategy seems to be a diversion, using his family members to shift attention away from his true intentions. Allegedly, he is positioning his son, Abraham, and other relatives in roles of invisible power. This tactic allows him to continue recruiting loyal agents who will support his son when Isayas is no longer in control, ensuring the continuation of his influence through state resources and budget.

This indicates that the father’s network is being gradually dismantled, allowing his son to establish his network of control. This new network will enable the son to consolidate all power swiftly once he ascends to leadership. Essentially, it will make it easier for him to eliminate any opposition. Currently, we can observe that the foundation for securing power is being solidified. By the time the majority of Eritreans realize what is happening, it will be too late to intervene. This systematic and gradual consolidation of power is a strategy that Isaiah used, and now the same method is being employed for his son.

The recent deaths of many veteran fighters consecutively are part of a scheme to eliminate potential threats to his son’s future leadership. By systematically removing anyone who could oppose him, Isayas is paving the way for Abraham to take over without resistance, mirroring the succession tactics seen in North Korea. The most recent victim of this strategy appears to be General Sebhat Efrem, whose removal was accompanied by a fabricated story. The underlying goal is unmistakable: to create a completely obstacle-free path for his son’s ascension.

Many Eritreans fail to scrutinize these diversions. While some of Isayas’s brothers may still hold power, they are not the primary focus. The ultimate objective is to secure Abraham’s position as the unchallenged leader. It is believed that Abraham already commands significant influence over ministers and generals behind the scenes, ready to step into a visible leadership role when the time comes.


Français

Récemment, il a été rapporté que les membres de la famille du président érythréen apparaissent à la télévision pour mettre en avant leur éducation et leur préparation à diriger le pays. Cette observation provient d’une analyse d’Eritrean News Tube.

À mon avis, les Érythréens n’ont pas encore pleinement compris les tactiques du président Isayas. Au fil des ans, il a constamment recours à divers types de théâtralité pour maintenir son emprise sur le pouvoir. Sa dernière stratégie semble être une diversion, utilisant les membres de sa famille pour détourner l’attention de ses véritables intentions. On prétend qu’il positionne son fils, Abraham, et d’autres proches dans des rôles de pouvoir invisible. Cette tactique lui permet de continuer à recruter des agents loyaux qui soutiendront son fils lorsque Isayas ne sera plus aux commandes, assurant ainsi la continuité de son influence grâce à des ressources et du budget de l’État.

Cela indique que le réseau de son père est en train d’être progressivement démantelé, permettant à son fils de créer son propre réseau de contrôle. Ce nouveau réseau lui permettra de consolider rapidement tout le pouvoir une fois qu’il accèdera à la direction. Essentiellement, cela lui facilitera l’élimination de toute opposition. Actuellement, nous pouvons observer que la fondation pour sécuriser le pouvoir est en train de se solidifier. Lorsque la majorité des Érythréens se rendront compte de ce qui se passe, il sera trop tard pour intervenir. Cette consolidation systématique et progressive du pouvoir est une stratégie qu’Isayas a utilisée, et maintenant la même méthode est employée pour son fils.

Les récentes morts de plusieurs vétérans combattants sont manifestement une partie d’un stratagème visant à éliminer les menaces potentielles à la future direction de son fils. En supprimant systématiquement quiconque pourrait s’opposer à lui, Isayas prépare le terrain pour qu’Abraham prenne la relève sans résistance, à l’image des tactiques de succession observées en Corée du Nord. La victime la plus récente de cette stratégie semble être le général Sebhat Efrem, dont l’élimination a été accompagnée d’une histoire fabriquée. L’objectif sous-jacent est clair : créer une voie totalement libre d’obstacles pour l’ascension de son fils.

De nombreux Érythréens ne parviennent pas à examiner ces diversions. Bien que certains des frères d’Isayas puissent encore détenir du pouvoir, ils ne sont pas la cible principale. L’objectif ultime est d’assurer la position d’Abraham en tant que leader incontesté. On pense qu’Abraham exerce déjà une influence considérable sur les ministres et les généraux en coulisses, prêt à assumer un rôle de leadership visible le moment venu.

Divora (Pen Name)

LET’S KEEP IN TOUCH!

አዳዲስ ጽሁፎች እንዲደርስዎ ይመዝገቡ

የንግድ ማስታወቂያዎችን አንልክም ።

A call-to-action!

Welcome to Our site! Explore The Omo Valley Communities and Learn About Their Current Situation