Insightful articles and discussions to broaden your outlook.

My Perspective. Logo: A stylized representation of the company's name, with vibrant colors and modern design. Explore diverse perspectives on tech, culture, and lifestyle at My Perspective. Discover insightful articles and discussions to broaden your outlook.

“Forced Admiration,” orchestrated by the President of Eritrea

መወዳእታ ዘይብሉ ድራማ

ኢሳያስ ኣፍወርቂ፣ ብቐጻሊ ንነብሱ ከም ፍቑር ወዲ ኤርትራ እናቐረጸ፣ ቀጻሊ ፋልሶ ትርኢት አብ ጎደናታት ኤርትራ የርእየና አሎ። “ወዲ ኣፍወርቂ”፣ “ወዲ ኣፈ” ክብሉ በስገዳድ ዝተመልመሉ ደገፍቲ፣ ነቲ ዝተፈብረኸ ኣድናቖት አብ ጎደናታት የቃልሑ። እዞም ውልቀሰባት ዝኽፈሎም ተዋሳእቲ እኳ ኣይኮኑን፤ ዝተገደዱ ተሳተፍቲ እዮም፣ ብዘይ ካሕሳ ወዲ አፌ ንክብላ ዝተገደዱ እዮም። እንተወሓደ ክፍሊት ፍትሓዊ ምኾነ፣ እንተኾነ ግን ብኣካይዳ ስርዓት ህግደፍ፣ እዞም ሰባት ምስ ፕረዚደንት ሶማል ኣብ ጎደናታት ክዘውር እንከሎ፣ ንኢሳያስ ፍቕሪ ከርእዩ ተገዲዶም ዝገብርዎ ነገር እምበር ብፍቶት አይኮነን።

ቀዳመይቲ ኣብ ኣእምሮ እትመጽእ ሕቶ፣ እዞም እኩባት እዚኣቶም፣ ኢሳያስ ምስቲ ናይ ወጻኢ ፕረዚደንት ከም ዝኸይድ ብኸመይ ፈሊጦም? እሞ ኸኣ ብከመይ ተአኪቦም፣ ከይተነገሩ ? ከመይ ኢሉ እዩ ክንድዚ ዝኣክል ብዝሒ ህዝቢ ክንድዚ ቀልጢፉ ክእከብ ዝኽእል፧ እቲ መልሲ ኣብ ምትላል ናይቲ ስርዓት ዝተደረከ ኢዩ። ኣገልግሎት ሲቪል ጸጥታ ኣብ ኩሉ ቦታታት ከምዘለው እርግጽ እዩ። ብጭቡጥ ክእለት ኣቢሉ ኣብ ምምሕዳር ዘለዎ ብቕዓቱ ከርኢ ስለዘይክእል ግን ፣ነዚ ኣቐዲሙ ዝተሓሰበ ምርኢት ደገፍ የዳሉ፣ እዚ ናይመጀመሪያዉን አይኮነን፣ ነቲ ፕረሲደንት ኬንያዉን ከሙ ጌሩ እዩ። ናይ ምህደራ ብቕዓት ስለዘይብሉ ፣ ስልጣኑ ንምዕቃብ ከምዚ ዝኣመሰለ ድራማ ብምፍጣር ይናበር። ምርኢት እናፈጠርካ፣ ህዝብ እንዳደናገርካ ንክትጸንህ ምፍታን ናይ ድኩማት ኢዩ። አቅም ምምህዳር ዝሰአነ ፕረሲደንት ባህሪያት እዩ እዚ።

ኢሳያስ፣ በቲ ትሑት መዐቀኒኡ፣ እዚ ግዱድ ኣድናቖት ሓቀኛ ፍቕሪ ዘንጸባርቕ ምዃኑ ንነብሱ ከእምና ይኽእል እዩ። እንተኾነ ግና እቲ ሓቂ ግሁድ ኮይኑ ኢዩ፣ ግዱድ እስክርና ከምዝበሃል፣ ግዱድ ኣድናቖት ከኣ ሃዲሽ ሜላታት ህግደፍ እዩ። እዚ ግዱድ ኣድናቖት ዝብል ቃል አብ መዝገበ ቃላት ትግሪኛ ክጽሃፍ ይግበኦ፣ ነቲ ዝመጽ ወለዶ ንክፈልጦ መእንቲ።

ከምቲ ኣብ ታሕቲ ተገሊጹ ዘሎ፤
“ግዱድ ኣድናቖት”፣ ተዋሰኦ ፕረሲደንት ኤርትራ


English

Endless Drama

Isaias Afwerki, constantly portraying himself as the beloved son of Eritrea, presents a continuous facade on the streets of Eritrea. His supporters, forcibly recruited, chant “Afwerki’s son” and “Wedi Afe,” creating a fabricated scene of admiration in Asmara. These individuals are not even paid actors; they are unwilling participants, compelled to echo these slogans without any compensation. At least payment would be fair, but the regime’s behavior shows that these people are coerced into showing love for Isaias as he walks the streets with the Somali president.

The first question that arises is: how did these crowds know Isaias would be walking with the foreign president? How could such a large number of people gather so quickly? The answer lies in the regime’s manipulation. Civil security services are omnipresent, orchestrating these premeditated displays of support for the incompetent president. Since he cannot demonstrate his ability to govern through actual skills, he resorts to staging such spectacles to maintain his image. This is not the first time; he has shown similar fake admiration to the Kenyan president as well. His incompetence drives him to create fake good images to other observers, a tactic of the weak to keep deceiving the people.

Isaias, with his low standards, may convince himself that this forced admiration reflects true love. However, the reality is clear: as the saying goes, forced slavery and forced admiration are new tactics. The term “forced admiration” should be included in the English dictionary, so future generations will understand this deception.

As indicated below:
“Forced Admiration,” orchestrated by the President of Eritrea


French

Théâtre sans fin

Isaias Afwerki, se présentant constamment comme le fils bien-aimé de l’Érythrée, met en scène une façade continue dans les rues de l’Érythrée. Ses partisans, recrutés de force, scandent “fils d’Afwerki” et “Wedi Afe,” créant une scène fabriquée d’admiration à Asmara. Ces individus ne sont même pas des acteurs payés; ils sont des participants contraints, obligés de répéter ces slogans sans aucune compensation. Au moins, un paiement serait équitable, mais le comportement du régime montre que ces personnes sont contraintes de montrer de l’affection pour Isaias lorsqu’il se promène dans les rues avec le président somalien.

La première question qui se pose est: comment ces foules ont-elles su qu’Isaias marcherait avec le président étranger? Comment un si grand nombre de personnes a-t-il pu se rassembler si rapidement ? La réponse réside dans la manipulation du régime. Les services de sécurité civile sont omniprésents, orchestrant ces démonstrations préméditées de soutien pour le président incompétent. Puisqu’il ne peut pas démontrer sa capacité à gouverner par des compétences réelles, il recourt à la mise en scène de tels spectacles pour maintenir son image. Ce n’est pas la première fois; il a montré une admiration fausse similaire au président kenyan également. Son incompétence le pousse à créer de fausses belles images pour les autres observateurs, une tactique des faibles pour continuer à tromper le peuple.

Isaias, avec ses normes basses, peut se convaincre que cette admiration forcée reflète un véritable amour. Cependant, la réalité est claire : comme le dit le proverbe, l’esclavage forcé et l’admiration forcée sont de nouvelles tactiques. Le terme “admiration forcée” devrait être inclus dans le dictionnaire français, afin que les générations futures comprennent cette tromperie.

Comme indiqué ci-dessous :
« Admiration forcée », orchestrée par le président de l’Érythrée

Divora

LET’S KEEP IN TOUCH!

አዳዲስ ጽሁፎች እንዲደርስዎ ይመዝገቡ

የንግድ ማስታወቂያዎችን አንልክም ።

A call-to-action!

Welcome to Our site! Explore The Omo Valley Communities and Learn About Their Current Situation