Insightful articles and discussions to broaden your outlook.

My Perspective. Logo: A stylized representation of the company's name, with vibrant colors and modern design. Explore diverse perspectives on tech, culture, and lifestyle at My Perspective. Discover insightful articles and discussions to broaden your outlook.

Is Isayas Afwerki Merely a Dictator or Also Uninformed president?

ኢሳያስ ኣፍወርቂ ዲክታቶር ጥራሕ ድዩ ወይስ ፍልጠት ዝሰአነ መራሂ?

ብዙሃት ዝሰማሙኡሉ፣ ንኽልቲኡ ባህርያት ዘንጸባርቕ ይመስል። ሓደ ውልቀ መላኺ መብዛሕትኡ ግዜ ሓይሊ ተጠቒሙ ንሰባት ይቆጻጸር፣ ሓደ ምሁሮ ዘይብሉ ሰብ ድማ ብሰንኪ ስእነት ርድኢት ከምዚ ዓይነት ሜላታት ክጥቀም ተኽእሎ ኣሎ። ኢሳያስ ዝያዳ በሊሕ እንተዝኸውን ነይሩ፡ ሰባት ኣብ ገዝኦም ውሕስነትን ዕግበትን ክስምዖም ብዝገብር መንገዲ፡ ብዝያዳ ረቂቕ ቁጽጽር ክሕሉ ብዘኽእሎ መንገዲ ክመርሕ ምኸኣለ ነይሩ። ይኹን እምበር ብልሒ ዘለዎ ምሕደራ ዘይምህላዉ ናብ ጨቋኒ ሜላታት ኣስዒቡ ኣሎ።

ንጹር ኣብነት ናይ ዘይብቕዓቱ ኣብዛ ፍልይቲ ቪድዮ ተራእዩ ኣሎ፡ ብፍላይ ኣብ መወዳእታ፡ እዚ ድማ ከም መራሒ ዓቕሙ ዘቃልዕ እዩ። እዞም ዝተኣከቡ አያሹ ኤርትራውያን ኸኣ ነዚ ሰሚኦም ደቂሶም ይሃድሩ።እዚ ኤርትራዊ ኢዬ ኢልካ ንክትዛረብ ከማን ዘህፍር ተርእዮ ኢዩ። ፈለማ መራሒ ምልሻ ዝነበረ፣ ንሱ ስልጣን ሒዙ ንመወዳድርቱ ኣወጊዱ ንልዕሊ 60 ዓመታት ኣብ ስልጣን ኮርሻ ተሰቂሉ ጸኒሁን ህጂዉን አቡ አሎ። ስትራተጅኡ፡ ንስልጣኑ ንምዕቃብ ጥራይ ዘደሃበ ኢዩ፡ መንእሰያት ኤርትራውያን ትምህርቲ ከምዘይብሎም ፣ ወይ ኸኣ ፍልጠት ከምዘይብሎም ጌርካ፣ ካልኦት ምሁራት ድማ ካብ ሃገር ከምዝወጹ ብምግባር አብስልጣኑ ኮፍ ምባልምን ኢዩ መሪጹ ።

ኢሳያስ ከም ገለ ካልኦት ውልቀመለኽቲ፣ ዋላ’ኳ ግዳማዊ ስግኣት እንተሃለዎም፤ እንተወሓደ ንሃገሮም ከማዕብሉን ንህዝቦም ከምህሩ ዝጽዕሩ ዘለዉ ምገበረ ኔሩ። እዚ ግና ባዶ ዝኾነ ሃገር ንበይኑ ንክገዝእ ዝሃቀነ ይመስል። ብዛዕባ ምሕደራኡ ፈላጣይ መሲሉ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ይዛረብ፣ እሞ ኸአ ናይ ደገ ዓለም ህብረተሰብ ዘይፈልጥ ይመስሎ። ብፍላይ ብዘይ ዝፈልጦ ነገር፣ ብዛዕባ ዓለማዊ ፖለቲካ ክትንትንን ፣ ክዛረብን ከሎ ድንቁርንኡ ፍንትው ኢሉ ይረኣየካ።

ኢሳያስ ንህጻናት ይኣስር፡ ዋላ ንዝሞቱ ኤርትራውያን ናብ ሃገሮም ከይምለሱ ይኽልክል፡ እዚ ከኣ ስእነት ርህራሄን ርትዓውነትን የርኢ። ተግባራቱ ሓበሬታ ዘይብሉን ደንቆሮን ምዃኑ ዝሕብር ኮይኑ፡ ሃገር ክመርሕ ብቑዕ ከምዘይኮነ ግልጽ እዩ። ሓደ እዋን ምሕደራ ቀሊልን ካብ መጻሕፍቲ ክመሃር ከም ዝኽእልን ብምግላጽ፡ ናይ በረኻ ጊዜኡ ብምውካስ ይዛረብ ነይሩ። ይኹን እምበር፡ ቅትለትን ማእሰርትን ብጾቱ ነበር ሓዊሱ፣ ኣረሜናዊ ኣገባብ ምሕደራኡ፡ ነዚ ኣበሃህላ’ዚ ዝጻረር እዩ።

ብፍላይ ኣብ 1993 ካብ ኒውዮርክ ዝተገብረ ሰሚናራቱ ምርኣይ፡ ንድንቁርንኡን ትዕቢቱን ዘጉልሕ እዩ። እዞም ሰሚናራት እዚኣቶም፡ ኣፍልጦ ዘለዎ ንኽመስል ዝተዳለዉ ኮይኖም ፣ ኣቐዲሞም ዝተመርጹ ሕቶታት ተዳልዮም እዮም ዝቀርበሉ ዝነበረ። ነቲ ፍጹም ከእለቱ ሰብ ክርእየሉ ተባሂሉ ዝተዳለው ህቶታት ነበሩ። ድርማ እዩ ኔሩ በሃጺሩ ። ነቲ ዘረብኡ ክትፍትሽ እንተደአ ኮይንካ ግና ፣ነቲ ድንቁርንኡ ዝያዳ ዘጉልሕ ኢዩ ነሩ፣ ብተወሳኪ ነቲ ክውንነት ናይ 30 ዓመት ስልጣኑ ብፍጹም ዝተፈልየ ስእሊ የቃልኦ።

ኣስተንትኖ ፣ ብዛዕባ ኢሳያስ ኣፍወርቂ ኣብ ቴሌቪዥን ዘስምዖ መደረታት

ኢሳያስ ኣፍወርቂ ብተደጋጋሚ ኣብ ቴሌቪዥን ኣብ ዘስምዖ መደረታት “ካብኡ ተማሂርና ኢና” ክብል ይዛረብ። እዚ ድማ ሓደ ወሳኒ ሕቶ የልዕል፡ ክመሃር ድዩ ወይስ ከመሓድር ኣብ ስልጣን ኮፍ ዝበለ? ስለምንታይ ነቶም ዝያዳ ኣፍልጦ ዘለዎም ወይ ድሮ ንዝተማህሩ ስልጣኑ ደየመሃላልፍ? ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ጌጋ ብቐጻሊ “ተማሂርና” ምባል፡ ቅዲ ተደጋጋሚ ውድቀት ዘመልክት እይኮነን ዲዩ? ንዘልኣለም ዘይተዳለወለን ካብ ብቅዓቱ ወጻኢ፣ ኣብ ዘይፈልጦ ዓለም ድዩ ዝነብር ዘሎ? ፡ ብኣድማዒ መንገዲ ኣብ ክንዲ ዝመርሕ፡ ብቐጻሊ ግብረ መልሲ ዝህቦ፣ ተማሂርናሉ ለና ኢዩ። ካብ ክውገዱ ዝኽእሉ ጌጋታት ብቐጻሊ ካብ ምምሃር፡ ንብድሆታት ብንጥፈት ክግምትን ክፈትሕን ዝኽእል ብቑዕ ኣመራርሓ ንዘለዎም ሰባት ነቲ ስልጣን ደይገድፈሎም? አይከአልኩን ምባል ሃደ ነገር እዩ።

ትርጉም ውልቀ መላኺ

ውልቀ መላኺ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ሃገር ወይ ሃገር ፍጹም ስልጣን ዝሕዝ ፖለቲካዊ መራሒ ኮይኑ፡ ብዘይ ቅዋማዊ ደረት ወይ ደሞክራስያዊ ምሕደራ ሀገር ይመርህ ። ከምዚኦም ዝበሉ መራሕቲ መብዛሕትኡ ግዜ ብሓይሊ፡ ብምትላል ወይ ተቐናቐንቲ ብምውጋድ ናብ ስልጣን ይመጹ። ብፕሮፖጋንዳ፣ ብምዕፋን ተቓውሞ፣ ኣብ ልዕሊ ወተሃደራትን ፖሊስን ብዓብላልነት ይቆጻጸሩ። ኣብ ዲክታቶርያዊ ስርዓት፡ ውሳነታት ሕጋዊ ይኹን ትካላዊ ምቁጽጻር ስለዘይግበረሎም፡ ውልቃዊ ናጽነታት ኣዝዩ ዝተገደበ እዩ።

English


Is Isayas Afwerki Merely a Dictator or Also Uninformed president?

It seems he embodies both qualities. A dictator often uses force to control people, and an ignorant person is likely to employ such tactics due to a lack of insight. If Isaias were more intelligent, he could have governed in a way that made people feel secure and content at home, allowing him to maintain control more subtly. However, his lack of smart governance has led to oppressive tactics.

A clear example of his incompetence is shown in this particular video, especially towards the end, which reveals his uninformed nature and incapacity as a leader. Originally a militia leader, he seized power and eliminated rivals, clinging to power for over 60 years. His strategy involves depriving young Eritreans of education and driving intellectuals out of the country, solely to maintain his grip on power.

Unlike some other dictators who at least try to develop their countries and educate their people despite external threats, Isaias seems content to rule an emptying nation. He speaks publicly about his governance as if it were beneficial, seemingly unaware of the outside world’s scrutiny. His ignorance is stark, especially when he discusses global politics without any real understanding.

Isaias imprisons children and even prevents the repatriation of deceased Eritreans, showing a lack of empathy and rationality. His actions suggest he is both uninformed and ignorant, making him unfit to lead a country. He once claimed that management is simple and can be learned from books, referencing his guerrilla years. However, his brutal management style, including the killing and imprisonment of his former comrades, contradicts this claim.

Watching his seminars, particularly those from New York in 1993, highlights his ignorance and arrogance. These seminars were staged, with pre-selected questions designed to make him appear knowledgeable. The reality of his 30-year tenure, however, reveals a completely different picture.

Reflecting on Isaias Afwerki’s Televised Speeches

Isaias Afwerki frequently declares in his televised speeches, “We have learned from it.” This raises a critical question: Is he in power to learn or to govern? Why doesn’t he step aside for those who are more knowledgeable or already educated? Continuously stating “we have learned” after every mistake implies a pattern of recurring failures. Is he navigating an unknown world, perpetually unprepared and out of his depth? This repetitive mantra of learning suggests a leader who is constantly trying rather than effectively leading. It highlights the need for competent leadership that can anticipate and address challenges proactively, rather than continually learning from avoidable mistakes.

Definition of a Dictator

A dictator is a political leader who wields absolute power and authority over a state or country, typically without constitutional constraints or democratic governance. Such leaders often come to power through force, manipulation, or elimination of rivals. They maintain control through propaganda, suppression of dissent, and dominance over the military and police. In a dictatorship, decisions are not subject to legal or institutional checks, and individual freedoms are severely restricted.

Français


Isayas Afwerki est-il seulement un dictateur ou aussi une personne mal informée ?

Il semble qu’il incarne ces deux qualités. Un dictateur utilise souvent la force pour contrôler les gens, et une personne ignorante est susceptible d’employer de telles tactiques par manque de perspicacité. Si Isayas était plus intelligent, il aurait pu gouverner de manière à ce que les gens se sentent en sécurité et contents chez eux, lui permettant ainsi de maintenir le contrôle de manière plus subtile. Cependant, son manque de gouvernance intelligente l’a conduit à des tactiques oppressives.

Un exemple clair de son incompétence est montré dans ce vidéo particulière, surtout vers la fin, qui révèle sa nature mal informée et son incapacité en tant que leader. Initialement chef de milice, il a saisi le pouvoir et éliminé ses rivaux, s’accrochant au pouvoir depuis plus de 60 ans. Sa stratégie implique de priver les jeunes Érythréens d’éducation et de pousser les intellectuels à quitter le pays, uniquement pour maintenir son emprise sur le pouvoir.

Contrairement à d’autres dictateurs qui tentent au moins de développer leur pays et d’éduquer leur peuple malgré des menaces extérieures, Isayas semble se contenter de diriger une nation qui se vide. Il parle publiquement de sa gouvernance comme si elle était bénéfique, apparemment inconscient de la surveillance du monde extérieur. Son ignorance est flagrante, surtout lorsqu’il discute de politique mondiale sans aucune réelle compréhension.

Isayas emprisonne les enfants et empêche même le rapatriement des Érythréens décédés, montrant un manque d’empathie et de rationalité. Ses actions suggèrent qu’il est à la fois mal informé et ignorant, ce qui le rend inapte à diriger un pays. Il a un jour affirmé que la gestion est simple et peut être apprise dans des livres, en faisant référence à ses années de guérilla. Cependant, son style de gestion brutal, incluant le meurtre et l’emprisonnement de ses anciens camarades, contredit cette affirmation.

Regarder ses séminaires, en particulier ceux de New York en 1993, met en lumière son ignorance et son arrogance. Ces séminaires étaient mis en scène, avec des questions présélectionnées destinées à le faire paraître compétent. La réalité de ses 30 ans de mandat, cependant, révèle une image complètement différente.

Réflexion sur les discours télévisés d’Isaias Afwerki

Isayas Afwerki déclare fréquemment dans ses discours télévisés : “Nous en avons tiré des leçons.” Cela soulève une question cruciale : est-il au pouvoir pour apprendre ou pour gouverner ? Pourquoi ne cède-t-il pas sa place à ceux qui sont plus compétents ou déjà éduqués ? Dire constamment “nous avons appris” après chaque erreur implique un schéma d’échecs récurrents. Est-il en train de naviguer dans un monde inconnu, perpétuellement non préparé et dépassé ? Ce mantra répétitif de l’apprentissage suggère un dirigeant qui réagit constamment plutôt que de diriger efficacement. Cela met en évidence le besoin d’un leadership compétent capable d’anticiper et de relever les défis de manière proactive, plutôt que d’apprendre continuellement de fautes évitables.

Définition d’un dictateur

Un dictateur est un leader politique qui exerce un pouvoir et une autorité absolus sur un État ou un pays, typiquement sans contrainte constitutionnelle ou gouvernance démocratique. Ces leaders prennent souvent le pouvoir par la force, la manipulation ou l’élimination de rivaux. Ils maintiennent leur contrôle grâce à la propagande, à la suppression de la dissidence et à la domination sur les forces militaires et policières. Dans une dictature, les décisions ne sont pas soumises à des contrôles légaux ou institutionnels, et les libertés individuelles sont sévèrement restreintes.

Divora (Pen Name)

LET’S KEEP IN TOUCH!

አዳዲስ ጽሁፎች እንዲደርስዎ ይመዝገቡ

የንግድ ማስታወቂያዎችን አንልክም ።

A call-to-action!

Welcome to Our site! Explore The Omo Valley Communities and Learn About Their Current Situation