Insightful articles and discussions to broaden your outlook.

My Perspective. Logo: A stylized representation of the company's name, with vibrant colors and modern design. Explore diverse perspectives on tech, culture, and lifestyle at My Perspective. Discover insightful articles and discussions to broaden your outlook.

እቲ ዓሻ ፕረዚደንትና ከምቲ ኣብ ኤርትራን ሩስያን ዝገበሮ፡ ኣብ ኬንያ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ኣስተምህሮ ክህብ ንርአ።

English Translation

የአማርኛው ትርጉም

ዶብ ዝሰገረ ውልቀ መላኺ ፣ ከምቲ ኣብ ኤርትራ ዝገብሮ፣ ኣብ ዋዕላ ኬንያ ሓቀኛ ሕብርታቱ ኣርእዩ ኢዩ (እዛ ቪድዮ ርአ)። ኣያና ንነብሱ ብዙሕ ፍልጠት ከም ዘለዎ እዩ ዝቖጽራ። እንተኾነ ግን ኣብቲ ዋዕላ ዝነበሩ ፕረዚደንታት፣ ኤርትራውያን ብሰንኪ እቲ ድኩም ኣተሓሳስባታት ኢሰያስ፣ ንሃገሮም ገዲፎም ብዝለኣለ ቑጽሪ ይሃድሙ ከምዘለዉ ከምዝፈልጡ ኣይፈልጥን ኢዩ።  እዚ ኢዩ እቲ ፕረዚደንትና ንብሎ።

ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያት ትዕቢተኛ እኳ እንተኾነ ብሰንኪ ድሩት ትምህርቱ ግን ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ ኣልዒሉ ይሓስብ። ዋላ እኳ ምእማኑ ዘይፈቱ እንተኾነ፣ ኣብ ዓለም ኣብ ብዙሓት ጉዳያት ጸቢብ ኣረኣእያ ኢዩ ዘለዎ። ትዕቢተኛ ስለ ዝኾነ ድማ፣ ንኣማኸርቱ ክሰምዕ እኳ ኣይፈቱን እዩ። ኣብ ቅድሚ ቀዳማይ ሚኒስተራትን ፕረዚደንታትን ከም ጽቡቕ ሓበሬታ ዘለዎ ሰብ ኮይኑ ይቐርብ። ዓለሙ ከም ናይ ማራቶን ኮርስ ኮይና፡ እቲ እንኮ ተዓዋቲ ኩሉ ግዜ ባዕሉ እዩ። በይኑ ዝጎይ ፣ ዝቀድሞ የለን ከምዝበሃል ማለት ኢዩ።

ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ኣህጉራዊ መራኸቢ ብዙሃን ክቐርብ ዝገበሮ ፈተነ፣ ሰባት ሓፈሻዊ ፍልጠቱ ትሑት ምዃኑ ክግንዘቡ ኣኽኢልዎም እዩ። ካብ ፈተውቱን ውሑዳት መሳርሕቱን ዝኣከቦ ፍልጠት ብተከታታሊ ይድርቢ ብምህላዉ፣ ዕሽነቱ ንዓለም ክግለጽ ጀሚሩ ኣሎ።

ኣብቲ ዋዕላ፣ ኣምር ውልቀ ትካል ብምቅዋም እቲ እንኮ መንገዲ ናጽነት ብመንግስታዊ ቁጽጽር ምዃኑ ከርኢ ፈቲኑ። እዚ ሰብኣይ እዚ ንምእማኑ ብዘጸግም ኩነታት ሃሚሙ እዩ ዘሎ። “ኣተኩሮ ክንገብር ኣለና፡ ከነተኩር ኣለና፡ ሕራይ” ኢሉ ኣብቲ ዋዕላ። እቲ ኣጀንዳ ዋዕላ ብዘኣባ ክሊማ ኢዩ፣ ኣጀንዳ ናይቲ ዋዕላ ከይተረፈ ኣየኽበረን። ክዛረብ ዕድል ምስ ዝረክብ፣ ነቲ ድኹም ኣመራርሓኡን ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ኤርትራውያንን ዘውረዶ ጉድኣትን መመኽነይታኡ ከቕርብ ጥራህ ኢዩ ዝፍትን።  ትዕቢተኛ ባህርያቱ ከምዝደርቅ  ስለዝገብሮ፣  ጌጋታት ኣብ ልዕሊ ጌጋታት ብምዉሳክ ይቕጽል አሎ። ከመይ ጌሩ ካብ ካልኦት ክመሃር ከም ዝጽዕር ኣይፈልጥን ወይ ክፈልጥ ኣይደልን እዩ። ኣብ ኤርትራ ንተቓወምቱ ብምቕታልን ብምእሳርን ዝፍለጥ ሰብ እዩ። ከም አብ ዉሽጢ ኤርትራ ዝገብሮ፣ ነቲ ዝተፈላለየ ኣረኣእያ ተሳተፍቲ ዋዕላ ኬንያ ክዓግቶ ምፍታኑ ዝገርም እዩ። ኣብ ቅድሚ እዞም ብዙሕ ዝፈልጡ ሰባት ነቲ ናይ ፕራይቬታይዜሽን ሓሳብ ክነጽጎ ክትሰምዖ ኮለካ ዘሕፍር እዩ።

ኣብ ውልቃዊ ጽላት ዝርከብ ትካል ከመይ ጌሩ ንማሕበረሰባት ብዝበለጸ ከገልግል ከም ዝኽእል ንርአ። ትካላት ንሕብረተሰብ ፅቡቕ ኣገልግሎት ንምሃብ ዝፍጠራ ኮይነን እዚ ፅቡቕ ኣገልግሎት መዐቀኒአን ክኸውን ይግባእ።

ነዚ ዝስዕብ ኣብነት እስከ ንርአ።

ኣብ መንግስታዊ ቤት ጽሕፈት ምርግጋጽ ፍቓድ መዘወሪ መኪና፣ ንመንግስቲ ዝሰርሑ ብዙሓት ሰራሕተኛታት ክህልዉ ይኽእሉ እዮም፣ ዋላ ደሞዝ ይኽፈሎም፣ እቲ ምስክር ወረቐት ብትኽክል ይወሃብ ድዩ ኣይወሃብን ብሓቂ ኣይግድሶምን እዩ። ገለ ሰራሕተኛታት ፍቓድ መዘወሪ መኪና ብኸመይ ይወሃብ ዝብል ስክፍታ ክህልዎም ይኽእል እዩ፣ ገለ ሰባት ግን ንውልቃዊ ረብሓታቶም ጥራይ እዮም ዝነብሩ። ስለዚ እቲ ምስክር ወረቐት ብቐሊሉ ብዘይግቡእ ምኽንያት ንዘይብቑዕ መራሒ መኪና ክወሃብ ይኽእል እዩ። ከም ውጽኢቱ ድማ ኣብ ጽርግያ ብዙሕ መጉዳእትን ሓደጋታትን ከጋጥም ይኽእል። ነዚ ሓላፍነት ዝወስድ ሰብ የለን፤ መንግስቲ ክወስዶ ይግባእ። ብዙሓት መንግስታት ብተግባራቶም ብፍላይ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ተሓታትነት ስለዘይብሎም ሸለል ከምዝብልዎ ይፍለጥ።

ብዛዕባ ናይ ውልቂ ትካል እንተሓሲብና ግን መብዛሕትአን ብዛዕባ ሽም እቲ ትካል ስለዝሻቐሉ ናይ መንግስትን ዜጋታትን እምነት ከይስእኑ ብጣዕሚ እዮም ዝቆጻጸርዎ። ሕማቕ እንተገይሮምዎን ብሰንኪ ዘይብቕዓት ሓደጋታት እንተበዚሑን ናይ ብዙሓት ሰባት እምነት ኣጥፊኦም ብኻልኦት ክቕየሩ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ናይ ብሕቲ ትካል ካብ መንግስቲ ዝሓሸ ኣገልግሎት ክህብ ክጽዕር እዩ፣ ምኽንያቱ ብዛዕባ ዝናኦም ይግደሱን ጽቡቕ ኣገልግሎት ክህቡ ፍቓደኛታት ስለዝኾኑን። ከምኡውን ናይ ብሕቲ ኩባንያታት ዝሓሸ ኣገልግሎት ከም ዝህባ ተመኩሮ ይሕብር። ካብዚ ሓሊፉ መንግስቲ ግብሪ ይእክብ በዚ ድማ ብህላወ ውልቀ ኣውፈርቲ ይጥቀም። እንተኾነ ኢሳያስ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ምህላው ስለ ዝፈቱ ናይ ብሕቲ ኩባንያታት ኣብ ትሕቲ መሪሕነቱ ክስስኑ ኣይፈቱን እዩ። ስለዚ ኤርትራውያን ኣውፈርቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ስደት ይነብሩ። ኢሳያስ ከምዚ ዝበለ ትሑት መራሒ እዩ።መሪሕነት ኢሳያስ ንኤርትራ ናብ ዓዘቕቲ ይደፍኣ ምህላዉ ንምግንዛብ ዓሚቕ ፍልጠት ዘድልዮ ኣይኮነን።

ዲቮራ

LET’S KEEP IN TOUCH!

አዳዲስ ጽሁፎች እንዲደርስዎ ይመዝገቡ

የንግድ ማስታወቂያዎችን አንልክም ።

A call-to-action!

Welcome to Our site! Explore The Omo Valley Communities and Learn About Their Current Situation