Insightful articles and discussions to broaden your outlook.

My Perspective. Logo: A stylized representation of the company's name, with vibrant colors and modern design. Explore diverse perspectives on tech, culture, and lifestyle at My Perspective. Discover insightful articles and discussions to broaden your outlook.

Smart nations attract skilled professionals, while foolish leaders drive them away


 

በላሕቲ ሃገራት ንፉዓት ሰብ ሞያ ክስሕባ እንከለዋ፡ ዓያሹ መራሕቲ ድማ የባርርዎም

ፕረዚደንት ኤርትራ ሚሊሻ ኢሳይያስ ኣፍወርቂ፡ “ብህዝባዊ ጸጋታት ምስ ተማህሩ፡ ናብ ካልኦት ሃገራት ከይዶም ዝነብሩን ዝሰርሑን ክኢላታት ሰብ ሞያ ኣለዉ ኢሉ። ኣነ ስርቂ እየ ዝብሎ” ክብል ከኣ ኣዊጁ። ምኽንያታት ምኻዶም ኣብ ክንዲ መርሚሩ ነቲ ችግር ንከመዓራሪ ዝፍትን፡ ንኻልኦት ሃገራት ብምውቃስ ናይ ምምሕዳራዊ ጉድለታቱ ይሸፋፍኖ። ተሓታትነት ዘይብሉ መራሂ ስለዝኮነ ኸኣ ፣ ከምኡ እንዳገበረ ካብ ናይ ገዛእ ርእሱ ተሃታትነት ክሃድም ይጽእር፣ ። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ተለቪዥን ዓለማዊ ጂኦፖለቲካ ክትንትን ዝረአ መራሂ ሃገር ከምዚ ዓይነት መራሒ ኢዩ፣ ንሃላፍነቱ ዘይስከም። ኣብ ናይ ገዛእ ርእሱ ምሕደራ ክንድዚ ክፈሽል ምርኣይ ድማ ዘገርም እዩ።

ህዝቢ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት መራሒ ይግብኦ ድዩ? ኢልና እንተ ሃቲትና። መራሕቲ ነጸብራቕ ናይቲ ዘመሓድሩዎ ሕብረተሰብ ስለዝኾኑ እቲ መልሲ እወ እዩ። ሕብረተሰብ ክብርታቱን ባህሉን ክሳብ ዘይቀየረ ከም ኢሳያስ ኣፍወርቂ ዝኣመሰሉ መራሕቲ ምፍራይ ክቕጽል እዩ። ኣብ ኣመራርሓ ለውጢ ንምምጻእ መጀመርያ ኣብ ሕብረተሰባዊ ኣተሓሳስባን ክብርታትን ለውጢ ክህሉ ኣለዎ። እቲ ህብረተሰብ ዝያዳ ክበልህ አለዎ።

ክኢላታት ሰብ ሞያ ንሓንቲ ሃገር ልክዕ ከም ወርቂ ወይ ኣልማዝ ብዋጋ ዘይሽነን ሃብቲ እዮም። ነዞም ውልቀሰባት ምድጋፍን ምዕቃብን ድማ ናይ መንግስቲ ሓላፍነት እዩ ኔሩ። እዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓት፡ ንውሕሉል ምሁራን ሰጉጒን ይሰጉግን ኣሎ፡ መሊሱ ድማ ነቲ ድርጊት ናብ ካልኦት የሰጋግሮ ወይ ከአ ንካልኦት ይኹንን። እዚ ድማ ንዘይብቕዓት ኣመራርሑ የጉልሕ።

ኣብ 2002 ዓ.ም ኢሳያስ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ንዝርከቡ ተማሃሮ ክበጽሕ ከሎ፡ “ኣዕሩኽተይ ነዚ ክነግረኩም መኺሮምኒ፡ ትምህርቶም ምስ ወድኡ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ንገሮም” ክብል ርእይቶ ሂቡ። ብድሕሪኡ እናሰሓቐ “ሎሚ ብውሑድ ገንዘብ ካብ ባንግላድሽ ክኢላታት ምምጻእ ቀሊል እዩ ኢሉ። እንተኮብሊልኩም፣ ብቐሊሉ ካብ ባንግላድሽ ብዝመጹ ክኢላታት ክንትኽኣኩም ንኽእል ኢና። ናብ ዝኾነ ቦታ ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም፤ ንዓና ጸገም ኣይኮነን።” ኢሉ። ህጂ ድማ ተሰልቢጡ፣ ስደት ክኢላታት ናይ ሰብ ሞያ ስርቂ ኢዩ ኢሉ ይኹንን።

ሰብ ሞያካ ብግቡእ እንተዘይተጠቒምካለን ፣ ካልኦት ክጥቀሙሉ እዮም። እዚ ንምርዳእ ዝተሓላለኸ ስሌታት ዘየድልዮ ቀሊል ኣምር እዩ።

ንምሁራን ምፍርራሕ፣ ምእሳር፣ ምቕታል፣ ብዉሁድ ደሞዝ ከምዝሰርሁ ምግዳድ፣ ንሃገራዊ ምዕባለ እቲ ዝበለጸ ስትራተጂ ኣይኮነን። ውፅኢታዊ ምሕደራ ሰብ ሞያ ክእለት ምህደራ ይሓትት ኢዩ። እቲ ሚኒዋሌ ወይ ኸኣ ሚኒሻው ኢሳይያስ ኣፍወርቂ ካብ ስልጣኑ ወሪዱ ዝያዳ ብቑዓት መራሕቲ ናብ ስልጣን ክመጹሉ ኩነታት ክፍጠር እዋኑ እዩ።


Smart nations attract skilled professionals, while foolish leaders drive them away

“There are skilled professionals who, after being educated with public resources, go on to live and work in other countries. I call it theft,” declared Eritrean President Isaias Afwerki. Instead of investigating the reasons behind their departure and addressing the root causes, he blames other countries for his administrative shortcomings. By doing so, he attempts to deflect from his own failures, showcasing a lack of accountability. It is baffling to see such a leader, who is often seen analyzing global geopolitics on television, failing so evidently in his own governance.

Do the Eritrean people deserve such a leader? Unfortunately, the answer is yes, because leaders are a reflection of the society they govern. Until society changes its values and culture, it will continue to produce leaders like Isaias Afwerki. To bring about change in leadership, there must first be a change in societal attitudes and values.

Intellectuals and skilled professionals are invaluable assets to a country, much like gold or diamonds. It is the government’s responsibility to support and retain these individuals. The current regime’s practice of driving away its skilled workforce, followed by shifting the blame onto others, only highlights the incompetence of its leadership.

in 2002, When Isaias visited students in South Africa, he remarked, “My friends advised me to tell you this: Tell them to return to their country after completing their studies.” He then laughed and said, “Today, it is easy to bring experts from Bangladesh for little money. If you leave, we can easily replace you with skilled personnel from Bangladesh. You can go anywhere; it’s not a problem for us.” This is the same leader who condemns the emigration of skilled professionals as theft.

If you do not utilize your skilled personnel, others will, It’s a straightforward concept that does not require complex calculations to understand.

Threatening, imprisoning, exploiting with low wages, and even killing intellectuals is not a strategy for national development. Effective management of skilled personnel requires a thoughtful and strategic approach. It is time for President Isaias Afwerki to step down and make way for more capable leaders.


Les nations intelligentes attirent les professionnels qualifiés, tandis que les dirigeants insensés les font fuir.

“Il y a des professionnels qualifiés qui, après avoir été éduqués avec des ressources publiques, vont vivre et travailler dans d’autres pays. Je considère cela comme du vol,” déclare le président érythréen Isaias Afwerki. Au lieu d’enquêter sur les raisons de leur départ et de s’attaquer aux causes profondes, il accuse d’autres pays de ses échecs administratifs. Ce faisant, il tente de détourner l’attention de ses propres échecs, montrant un manque de responsabilité. Il est stupéfiant de voir un tel dirigeant, souvent vu à la télévision en train d’analyser la géopolitique mondiale, échouer si manifestement dans sa propre gouvernance.

Les Érythréens méritent-ils un tel dirigeant ? Malheureusement, la réponse est oui, car les dirigeants sont le reflet de la société qu’ils gouvernent. Tant que la société ne changera pas ses valeurs et sa culture, elle continuera de produire des dirigeants comme Isaias Afwerki. Pour changer de dirigeant, il faut d’abord un changement dans les attitudes et les valeurs de la société.

Les intellectuels et les professionnels qualifiés sont des atouts inestimables pour un pays, tout comme l’or ou les diamants. Il est de la responsabilité du gouvernement de soutenir et de conserver ces individus. La pratique actuelle du régime qui consiste à chasser sa main-d’œuvre qualifiée, puis à rejeter la faute sur d’autres, ne fait que souligner l’incompétence de sa direction.

En 2002 lorsqu’Isaias a rendu visite à des étudiants en Afrique du Sud, il a déclaré : “Mes amis m’ont conseillé de vous dire ceci : Dites-leur de retourner dans leur pays après avoir terminé leurs études.” Il a ensuite ri et a dit : “Aujourd’hui, il est facile de faire venir des experts du Bangladesh pour peu d’argent. Si vous partez, nous pouvons facilement vous remplacer par des professionnels qualifiés du Bangladesh. Vous pouvez aller n’importe où ; ce n’est pas un problème pour nous.”  Adjourd’hui, c’est le même dirigeant qui condamne l’émigration des professionnels qualifiés comme du vol.

Si vous n’utilisez pas vos personnels qualifiés, d’autres le feront. C’est un concept simple qui ne nécessite pas de calculs complexes pour être compris.

Menacer, emprisonner, exploiter avec de faibles salaires, et même tuer des intellectuels n’est pas une stratégie de développement national. La gestion efficace des personnels qualifiés nécessite une approche réfléchie et stratégique. Il est temps que le président Isaias Afwerki se retire et laisse place à des dirigeants plus compétents.

LET’S KEEP IN TOUCH!

አዳዲስ ጽሁፎች እንዲደርስዎ ይመዝገቡ

የንግድ ማስታወቂያዎችን አንልክም ።

A call-to-action!

Welcome to Our site! Explore The Omo Valley Communities and Learn About Their Current Situation